صندوق (کاس)


در صندوق کاس افراد و مجموعه ها می توانند جهت سرمایه گذاری وانجام پروژهای خود از امکانات صندوق استفاده کنند .
1-سرمایه گذار
در پروژه های اماده و تعریف شده می تواند با توجه به سرمایه خود شرکت کند .
1-1 مدت سرمایه گذاری مشخص است
1-2 تضمین سرمایه: توسط مجموعه حقوقی اوستای بنا تضامین لازم در وجه سرمایه گذار از پروژه ها در قبال سرمایه گذار گرفته می شود.
2-سرمایه پذیر
در پروژههای در حال انجام مانند ساخت اپارتمان و مجتمع و توسعه کارخانجات مرتبط می تواند سرمایه بپذیرد.
2-1 مدت انجام کار باید مشخص باشد
2-2 تمام شرایط و سرمایه و روند اجرا باید به تایید کارشناسان اوسای بنا برسد.
2-3 سرمایه که در اختیار سرمایه پذیر قرار می گیرد فقط بصورت کالاهای ارایه شده توسط اوسای بنا می باشد مرتبط می باشد.
3 تهاتر
پروژه هایی مانند اپارتمان و مجتمع و یوسعه کارخانجات می توانند از این فرصت طلایی استفاده کنند.
3-1 این امر در قبال واحد های اپارتمان و مجتمع و یا کالای تولیدی کارخانه انجام می شود.(به عنوان طرف اول تهاتریا همان سرمایه پذیر)
3-2 در مقابل خدمات و سرمایه توسط اوسای بنا و سایر ارایه دهندگان که با اوسای بنا همکاری می کنند بصورت کالا ارایه می شود .

دیدگاه شما (0)


فروشگاه

حساب کاربری

سفارشات